مقاله ها

امور اداری

امور اداری


    -          کنترل ورود وخروج کارکنان و ارائه گزارش به مدیریت

    -         کنترل ورود و خروج اساتید و ارائه گزارش به مدیریت

    -         انجام کلیه امور اداری سیستم