مقاله ها

شماره حساب های دانشگاه

شماره حساب های موسسه :

شماره حساب بانک ملت

94/ 35555554

بنام موسسه غیاث الدین جمشید کاشانی

 
در ضمن واريز وجه به حسابهاي فوق از تمامي شعب امكان پذير مي باشد.