مقاله ها

امور مالی

  •    امور مالی و هزینه و درآمد

 

  •    امور مالی دانشجویی

 

  •    امور اداری                       

 

  •    امور تدارکات و پشتیبانی

 

  •    امور طرح و توسعه

 

امور مالی و هزینه و درآمد    (کارشناسان )


-          صدور چک

-          کنترل کلیه درآمدهای موسسه

-          پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان

-          پرداخت حقوق و دستمزد اساتید و هیات علمی

-          تنظیم دفاتر قانونی جهت اداره مالیات و بیمه و حسابرسی رسمی

-          کنترل اموال و دارایی های موسسه

-          تنظیم گزارش های هزینه و درآمد جهت مدیریت موسسه

-          کنترل حسابهای بانکی و ارائه موجودی به مدیریت

-          تنظیم بودجه سالیانه موسسه

 

امور مالی دانشجویی    (آقای صابر امینی)


    -          دریافت شهریه از دانشجویان طبق مقررات

    -          کنترل بدهی های دانشجویان

    -          تهیه گزارش درآمدها و بدهکاری دانشجویان به مدیریت

    -          پیگیری دریافت  شهریه بدهکاری دانشجویان

 

امور تدارکات و پشتیبانی    (آقای مصطفی آسرایی)


    -          انجام کلیه خریدهای موسسه

    -          انجام تعمیرات اساسی به منظور احیا و نگهداری ساخنمانها و تاسیسات موجود موسسه

    -         انجام کلیه امور مربوط به قراردادها ی بیمه دانشجویان کارکنان و هیات علمی 

     -         نظارت به مامورین خدماتی موسسه 

    -          تدوین روشهای اجرایی مناسب برای نگهداری ابنیه و تجهیزات موسسه به منظور حفظ و نگهداری از

               سرمایه های ملی موسسه