مقاله ها

امور ارتباط با صنعت و کار آفرینی

دفتر ارتباط با صنعت برنامه ریزی گسترده‌ ای برای ارتباط با بخش‌ های صنعتی استان قزوین در راستای کمک به حل مسائل صنعتی و   تکنولوژیک انجام  داده است. در این رابطه ارتباط‌ های اولیه شکل گرفته و همکاری گسترده با بخش‌های صنعتی در حال پیشرفت است. وبرای تسهیل این ارتباط نسبت به برگزاری دوره‌ های کار آفرینی برای دانشجویان اقدام شده تا امکان همکاری بیشتر با بخش‌ های صنعتی فراهم گردد. دفتر ارتباط با صنعت نسبت به معرفی دانشجویان برای کارآموزی در بخش‌های صنعتی نیز اقدامات لازم را معمول داشته است

 

ارتباط با صنعت

کارآفرینی

واحد رشد