مقاله ها

امور ترویج علم و انتشارات

برگزاری سمینارهای عمومی و انتشار کتب و نشریات از فعالیت‌های امور ترویج علم و انتشارات می‌باشد.حمایت از شرکت در مسابقات علمی در سطح ملی و بین المللی نیز به منظور توسعه و ترویج علم در نظر گرفته شده است.

 

همایش ها

مسابقات

انتشارات

مرکز کاشانی شناسی