مقاله ها

اطلاعیه جهت دریافت هرگونه معرفی نامه

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی

و دانشجویان عزیز موسسه انتقال یافته آبا

جهت دریافت نامه تاییدیه تحصیلی، گواهی فراغت، گواهی موقت، اشتغال به تحصیل و هرگونه معرفی نامه ی دیگر در روزهای یکشنبه - دوشنبه - چهارشنبه به دانشگاه مراجعه فرمایید.