مقاله ها

ساختار جديد دانشگاه غياث الدين جمشيد كاشاني در قالب سه دانشكده مصوب گردید

 
 
ضمن عرض سلام و وقت به خير به اطلاع كليه اساتيد محترم و دانشجويان عزيز مي رساند كه ساختار جديد دانشگاه غياث الدين جمشيد كاشاني در قالب سه دانشكده مصوب؛ برق و كامپيوتر- عمران و مكانيك- صنايع و مديريت بوده و مسئوليت امور آموزشي اين سه دانشكده به افراد زير تفويض شده است :
 
دانشكده برق و كامپيوتر
رئيس دانشكده: آقاي دكتر جوزي
مدير گروه كليه رشته هاي برق در همه مقاطع: آقاي دكتر كشاورز
مدير گروه كليه رشته هاي كامپيوتر، فناوري اطلاعات و علوم كامپيوتر در همه مقاطع: آقاي دكتر كرباسي
مدير گروه رشته فناوري اطلاعات در مقطع كارشناسي ارشد: خانم دكتر حاتمي
 
دانشكده عمران و مكانيك
رئيس دانشكده: آقاي دكتر محمدي شوره
مدير گروه كليه رشته هاي عمران در همه مقاطع: آقاي دكتر اسلامي
مدير گروه كليه رشته هاي معماري در همه مقاطع و رشته مكانيك: خانم دكتر نجاتي
 
دانشكده صنايع و مديريت
رئيس دانشكده: خانم دكتر شاه بيك
مدير گروه رشته صنايع در همه مقاطع: آقاي دكتر محمودي
مدير گروه كليه رشته هاي مديريت و رشته حسابداري در همه مقاطع: خانم دكتر مجيبيان
مدير گروه كليه دروس سرويسي ( رياضي، فيزيك، آمار، دروس عمومي و تربيت بدني): خانم دكتر قراخانلو