مقاله ها

آخرین جلسه آموزش دوره 3d max

جباری مقدم : مسئول آموزش 
 
دانشجویانی که در دوره 3d max شرکت کرده بودند تاریخ برگزاری کلاس رفع اشکال این دوره به صورت زیر می باشد :
 
سه شنبه : مورخ 97/2/25 ساعت 8 الی 16 محل تشکیل کلاس در کارگاه انجمن می باشد.