مقاله ها

واحد کاراموزي نيمسال تحصيلي 962 به صورت مجازي

جباري مقدم، مسئول آموزش مجازي:

دانشجوياني که واحد کاراموزي را در نيمسال تحصيلي 962 به صورت مجازي اخذ نموده اند براي مشاهده فيلمها

مي توانند به روش زير اقدام نمايند:

 

 

ورود به سايت :    http://raaibod.com

*  در قسمت ورود به سايت بايد پست الکترونيکي و رمز عبور را وارد نماييد :

 

 raaibod.com     @ شماره دانشجويي     : پست الکترونيکي

شماره دانشجويي  :  رمز عبور   

تب دوره هاي سازماني - غياث الدين جمشيد کاشاني  -دوره ISMSرا انتخاب نماييد.

(لازم به ذکر است  مشاهده فيلمها (10 نمره)  مي باشد و امتحان اين دوره (10 نمره) در روز يکشنبه مورخ 13/3/97در سايت رايبد به صورت آنلاين به مدت نيم ساعت به صورت  تستي و  پيوسته در بازه زماني ساعت  8صبح الي15  برگزار خواهد شد و به هيج عنوان قابل تمديد نخواهد بود و همچنين  فيلمها حتما بايد از طريق پروفايل شخصي مربوط به هر دانشجو دانلود و مشاهده شود. در غير اينصورت نمره مربوط به مشاهده فيلمها (10 نمره )  به دانشجو تعلق نمي گيرد.)

 

 

* در صورت هر گونه مشکل با خانم جباري مقدم تماس بگيريد :) در روزهاي يکشنبه –سه شنبه –چهارشنبه)

02832898512   داخلي36 2