مقاله ها

اطلاعیه کلاس ها

 

کـلـاس هایـی که تـشـکیل نـمی شود

نام درس

نام استاد

تاریخ 

توضیحات

کلیه کلاس ها استاد خانم معزز

24-25 اسفندماه

 
کلیه کلاس ها استاد قراخانلو 22-23 اسفندماه  
کلیه کلاس ها استاد قراخانلو 14 فروردین ماه جبرانی کلاس ها روز 16 فروردین ماه
کلیه کلاس ها استاد پرستو حاتمی 23-24اسفندماه  
کلیه کلاس ها استاد فاطمه نجاتی 22 اسفندماه  
کلیه کلاس ها استاد شاه بیک 24 اسفندماه  
کلیه کلاس ها استاد میرندا حبیبی

23-24اسفندماه

14و20 فروردین ماه

 
کلیه کلاس ها استاد معصومه السادات حسینی 26 اسفندماه  
کلیه کلاس ها استاد نفیسه حاج کریمی  23 -25 اسفندماه  
کلیه کلاس ها استاد پورفلاح 25 اسفندماه  
کلیه کلاس ها استاد محمد وادی پور 25 اسفندماه  
کلیه کلاس ها استاد هاجر نوریانی

22-23 اسفندماه

14 فروردین ماه

 
کلیه کلاس ها استادآرزو سلیمی

23 اسفندماه

14 فروردین ماه

 
کلیه کلاس ها استاد پریسا میرزایی 23 اسفندماه  
کلیه کلاس ها استادمحمد آقامحمدی یقین پور 23 اسفندماه  
کلیه کلاس ها استادالهام کریمی 24 اسفندماه  
کلیه کلاس ها استادفرشید صهبا 23 اسفندماه  
کلیه کلاس ها استادمنیرالسادات میروکیلی 23 اسفندماه  

 

کـلــاس هـای جـبـرانـی

 نام استاد

نام درس

تاریخ جبرانی

توضیحات

استاد محمدحسن جهانبخت ریاضی عمومی 30 فروردین

و8:30 الی 10:30رفع اشکال

و10:30 الی 12:30امتحان میان ترم
 

استاد محمدحسن جهانبخت ریاضی عمومی فروردین 31

و8:30 الی 10:30رفع اشکال

و10:30 الی 12:30امتحان میان ترم

       

**************************************************************

***************************************************************