مقاله ها

اطلاعیه کلاس ها

 

کـلـاس هایـی که تـشـکیل نـمی شود

نام درس

نام استاد

تاریخ 

توضیحات

  استاد دکتر جم  7 اردیبهشت ماه  
  استادوحید معدنی پور 21 اردیبهشت ماه  
  استاد خانم ربانی 30 فروردین ماه  
  استاد خانم ربانی 31 فروردین ماه  

 

کـلــاس هـای جـبـرانـی

 نام استاد

نام درس

تاریخ جبرانی

توضیحات

جعفري نسب زهرا سيستم عامل (2) 1396/02/03 کلاس 202 --- 8 الي 14
سهلورد نگين ذخيره وبازيابي اطلاعات 1396/02/03 کلاس 201 --- 16 الي 18:15
نصيري مجد سعيد کاربرد رايانه در شهرسازي 1396/02/03 کارگاه 1 --- 15 الي 18
ميروکيلي منيرالسادات رياضي عمومي 2 1396/02/03 کلاس 410 --- 12 الي 15 کلاس 405 --- 15 الي 17:30
نيکران حميده انديشه اسلامي 1 1396/02/03 کلاس 111 --- 8 الي 12
سليمي آرزو آمار و احتمالات مهندسي 1396/02/03 کلاس 103 --- 8 الي 10:45
سليمي آرزو آمار و احتمالات مهندسي 1396/02/03 کلاس 103 --- 13:45 الي 16
برهليا ساسان شبکه هاي کامپيوتري 1396/02/03 کلاس 505 --- 8:30 الي 11:15
کرمي سمانه نرم افزارهاي مهندسي عمران 1396/02/03 کارگاه 5 --- 9:30 الي 11:30
آبيار طاهره سيستم هاي مخابرات نوري 1396/02/03 کلاس 206 --- 11 الي 14
آبيار طاهره تحليل مدارهاي الکترونيکي 1396/02/03 کلاس 206 --- 14 الي 16:30
آبيار طاهره آز سيستم هاي کنترل خطي 1396/02/03 کارگاه 1 --- 8 الي 11
ميروکيلي منيرالسادات آمار و احتمالات مهندسي 1396/02/03 کلاس 212 --- 8 الي 11:30
بيک پور حامد تعمير و نگهداري ساختمان 1396/02/03 کلاس 212 --- 14:30 الي 16:30
قرباني داود آزمايشگاه الکترونيک2 1396/02/03 آز الکترونيک1   --- 8 الي 10:45
قرباني داود تجزيه و تحليل سيگنالها و سيستمها 1396/02/03 کلاس 503 --- 10:45 الي 13:45
قرباني داود الکترومغناطيس 1396/02/03 کلاس 503 --- 13:45 الي 16:30
علي شيري سکينه کاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در معماري 1396/02/03 کارگاه 3 --- 8 الي 11
علي شيري سکينه آشنايي با معماري اسلامي 1 1396/02/03 کلاس 505 --- 11:30 الي 14
خاني ثريا تحقيق در عمليات 1 1396/02/03 کلاس 508 --- 13 الي 16
جوزي بهرام الکترونيک1 1396/02/03 کلاس201 --- 10:45 الي 13:45
جوزي بهرام الکترونيک1 1396/02/03 کلاس 504 --- 13:45 الي 16:30
کيان مهر يونس مکانيک خاک و پي سازي 1396/02/03 کلاس 512 --- 8 الي 12
کيان مهر يونس نقشه برداري ساختمان 1396/02/03 کلاس 512 --- 12 الي 17
باجلان حيدر آزمايشگاه ريزپردازنده 1396/02/03 کارگاه 4 --- 16:30 الي 18:15
شاه بيک شکوه رياضي مهندسي 1396/02/03 کلاس 511 --- 8 الي 10:45
شاه بيک شکوه معادلات ديفرانسيل 1396/02/03 کلاس 511 --- 10:45 الي 13:45
قزويني طاهره مديريت مالي 1396/02/03 کلاس 512 --- 8 الي 16
جبارپور حسين آز-معماري کام‍پي‍وتر 1396/02/04 کلاس 516 --- 8 الي 10:45
جبارپور حسين مهندسي اينترنت 1396/02/04 کلاس 516 --- 10:45 الي 13:45
جبارپور حسين معماري کامپيوتر 1396/02/04 کلاس 516 --- 13:45 الي 16:30
جبارپور حسين آز-معماري کام‍پي‍وتر 1396/02/04 کلاس 516 --- 16:30 الي 18:15
سهلورد نگين ساختمان‌ هاي داده 1396/02/04 کلاس 403 --- 13 الي 18:15
کرمي سمانه کاربرد نقشه برداري در شهرسازي 1396/02/04 محوطه بيرون ساختمان شماره 3 --- 8 الي 18
نيکران حميده انديشه اسلامي (2) 1396/02/04 کلاس 502 --- 9:45 الي 11:30
بختياري محمد انقلاب اسلامي ايران 1396/02/04 کلاس 111 --- 15:30 الي 17:30
معدني پور وحيد روشهاي توليد 1396/02/04 کلاس 201 --- 16:30 الي 18
اجاقي پگاه آزمايشگاه الکترونيک1 1396/02/04 آز الکترونيک 2 --- 8 الي 13
اجاقي پگاه معماري کامپيوتر 1396/02/04 کلاس 204 --- 13 الي 18
نورياني هاجر محاسبات عددي 1396/02/06 کلاس 512 --- 8 الي 17:30
پهلواني نيلوفر سيستم هاي مخابرات سيار 1396/02/06 کلاس 511 --- 8 الي 10:45
پهلواني نيلوفر تکنيک پالس 1396/02/06 کلاس 511 --- 10:45 الي 13:45
پهلواني نيلوفر آزمايشگاه الکترونيک2 1396/02/06 آز مخابرات 1 --- 16:30 الي 18:15
بيک پور رقيه فيزيک الکتريسيته و مغناطيس 1396/02/06 کلاس 500 --- 8 الي 12
باستاني نصيبه آزمايشگاه ميکروکنترلرها 1396/02/06 مخابرات 2 --- 15:30 الي 18
قرباني داود آزمايشگاه الکترونيک2 1396/02/06 آز مخابرات 2 --- 8 الي 10:45
قرباني داود تجزيه و تحليل سيگنالها و سيستمها 1396/02/06 کلاس 204 --- 10:45 الي 13:45
قرباني داود الکترومغناطيس 1396/02/06 کلاس 204 --- 13:45 الي 16:45
حسام ابراهيم عايق ها و فشار قوي 1396/02/06 کلاس 513 --- 8 الي 10:45
حسام ابراهيم ماشين هاي مخصوص 1396/02/06 کلاس 513 --- 10:45 الي 12:45
حسام ابراهيم آزمايشگاه ماشينهاي الکتريکي 1396/02/06 آز ماشين --- 12:45 الي 15:30
حسام ابراهيم آزمايشگاه ماشينهاي الکتريکي 1396/02/06 آز ماشين --- 15:30 الي 18:15
حاجي کريمي نفيسه آزمايشگاه معماري کامپيوتر 1396/02/06 آز الکترونيک 4 --- 8 الي 10:45
مرادي مهدي سيستم هاي اندازه گيري و آزمايشگاه 1396/02/06 کلاس 515 --- 8 الي 14
مرادي مهدي هيدروليک و پنوماتيک 1396/02/06 کلاس 515 --- 14 الي 18
ايزد پناه نجوا مباحث ويژه 1396/02/07 کارگاه 3 --- 13:45 الي 18
سليمي آرزو رياضي 1 1396/02/07 کلاس 511 --- 8 الي 12:30 --کلاس 504 ---12:30 الي 14
چيت ساز الهام انسان،طبيعت،معماري 1396/02/07 آتليه 4 --- 8 الي 12:30 کلاس 521 --- 12:30 الي 17
دشتگرد سميه ترسيم مقدماتي 1396/02/07 کلاس 519 --- 8 الي 11:15 کلاس 516 --- 11:15 الي 13:30
معدني پور وحيد نقشه کشي صنعتي 2 1396/02/07 کلاس 201 --- 13:30 الي 14:45
شاه بيک شکوه معادلات ديفرانسيل 1396/02/07 کلاس 504 --- 13:45 الي 14:30
متولي زويا رياضي عمومي(1) 1396/02/07 کلاس 204 --- 11 الي 14
ايزد پناه نجوا مباحث ويژه 1396/02/07 کلاس 503 --- 9 الي 13:45
باقري مائده کنترل کيفيت آماري 1396/02/07 کلاس 522 --- 9 الي 12 و 13 الي 16
جعفري نسب زهرا سيستم عامل (2) 1396/02/10 کلاس 202 --- 8 الي 14
سهلورد نگين ذخيره وبازيابي اطلاعات 1396/02/10 کلاس 201 --- 16 الي 18:15
نصيري مجد سعيد کاربرد رايانه در شهرسازي 1396/02/10 کارگاه 1 --- 15 الي 18
پورجنابي مجيد آشنايي با زلزله و اثر آن بر سازه ها 1396/02/10 کلاس 404 --- 9:30 الي 11:30
قزويني طاهره حسابداري دولتي1 1396/02/10 کلاس 512 --- 8 الي 16
ميرزايي پريسا فيزيک 2 1396/02/10 کلاس 503 --- 8 الي 10:45
ميرزايي پريسا فيزيک الکتريسيته ومغناطيس 1396/02/10 کلاس 503 --- 10:45 الي 12:30
ميرزايي پريسا فيزيک عمومي 1396/02/10 کلاس 503 --- 12:30 الي 14:15
ميرزايي پريسا فيزيک 2 1396/02/10 کلاس 503 --- 14:15 الي 17:15
محمدي مصطفي انديشه اسلامي(1) 1396/02/10 کلاس 203 --- 8 الي 10
محمدي مصطفي انديشه اسلامي(1) 1396/02/10 کلاس 206 --- 12:30 الي 14:30
محمدي مصطفي انديشه اسلامي(1) 1396/02/10 کلاس 206 --- 15 الي 17
آسماني رعنا نقشه برداري 1396/02/10 کلاس 508 --- 8 الي 18
علي اکبري فرزانه اقتصاد1(خرد) 1396/02/11 کلاس 206 --- 16 الي 18
علي اکبري فرزانه اقتصاد2(کلان) 1396/02/11 کلاس 206 --- 14 الي 16
بختياري محمد دانش خانواده و جمعيت 1396/02/11 کلاس 111 --- 15:30 الي 17:30
معدني پور وحيد روشهاي توليد 1396/02/11 کلاس 201 --- 16:30 الي 18
شاه بيک شکوه رياضي مهندسي 1396/02/11 کلاس 210 --- 10:45 الي 13:45
کشاورز زياراني حسن مباني الکترونيک 1396/02/11 کلاس 204 --- 14 الي 18
نامدار مريم اصول قطعات ماکروويودر شبکه هاي مخابراتي 1396/02/12 کلاس 403 --- 13:45 الي 16:30
نامدار مريم مدارهاي الکتريکي1 1396/02/12 کلاس 104 --- 10:45 الي 13:45
پهلواني نيلوفر آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي 1396/02/12 آز مخابرات 2 --- 14:45 الي 18:15
نورياني هاجر معادلات ديفرانسيل 1396/02/12 کلاس 512 --- 8 الي 14
شاه بيک شکوه رياضي مهندسي 1396/02/12 کلاس 103 --- 15:30 الي 17:15
سليمي آرزو معادلات ديفرانسيل 1396/02/12 کلاس 201 --- 8 الي 9:45
سليمي آرزو معادلات ديفرانسيل 1396/02/12 کلاس 201 --- 9:45 الي 11:30
سليمي آرزو آمار و احتمالات مهندسي 1396/02/12 کلاس 201 --- 11:30 الي 14:15
سليمي آرزو آمار و احتمالات مهندسي 1396/02/12 کلاس 201 --- 14:15 الي 17
معدني پور وحيد علم مواد 1396/02/12 کلاس 202 --- 8 الي 13:45
فلاح مراد بتول تاريخ تحليلي صدر اسلام 1396/02/13 کلاس 511 --- 10 الي 12
باستاني نصيبه آزمايشگاه ميکروکنترلرها 1396/02/13 کارگاه 1 --- 16 الي 18
پورجنابي مجيد مکانيک خاک و مهندسي پي 1396/02/13 کلاس 203 --- 13:30 الي 18
حاجي کريمي نفيسه آزمايشگاه معماري کامپيوتر 1396/02/13 آز الکترونيک 4 --- 8 الي 10:45
ايزد پناه نجوا ايجادبانکهاي اطلاعاتي 1396/02/14 کارگاه 3 --- 13:45 الي 18
ميروکيلي منيرالسادات تحقيق در عمليات 2 1396/02/14 کلاس 519 --- 8 الي 11:30 کلاس 520 --- 11:30 الي 14:15
نجاتيان سونيا انسان،طبيعت،معماري 1396/02/14 کلاس 522 --- 8 الي 18
دشتگرد سميه ترسيم مقدماتي 1396/02/14 کلاس 511 --- 8 الي 13:15
شاه بيک شکوه رياضي مهندسي 1396/02/14 کلاس 520 --- 8 الي 10:45
شاه بيک شکوه معادلات ديفرانسيل 1396/02/14 کلاس 504 --- 13:45 الي 16:30
معدني پور وحيد نقشه کشي صنعتي 2 1396/02/14 کلاس 201  --- 13:30 الي 14:45
کشاورز زياراني حسن مباني مهندسي برق 1 1396/02/14 کلاس 204 --- 13 الي 18
جعفري نسب زهرا کارگاه سيستم عامل(2) 1396/02/17 کارگاه            ---- 8 الي 14
نورياني هاجر رياضيات مهندسي 1396/02/17 کلاس 504 --- 14:30 الي 17:30
نصيري مجد سعيد حقوق و قوانين شهري 1396/02/17 کارگاه 1 --- 15 الي 18
قزويني طاهره حسابداري دولتي1 1396/02/17 کلاس 512 --- 8 الي 16
کشاورز زياراني حسن الکترونيک صنعتي 1396/02/17 کلاس 103 --- 8 الي 10:45
بختياري محمد انديشه اسلامي (2) 1396/02/18 کلاس 111 --- 15:30 الي 17:30
معدني پور وحيد روشهاي توليد 1396/02/18 کلاس 201 --- 16:30 الي 18
نامدار مريم اصول قطعات ماکروويودر شبکه هاي مخابراتي 1396/02/19 کلاس 403 --- 13:45 الي 16:30
نامدار مريم مدارهاي الکتريکي1 1396/02/19 کلاس 104 --- 10:45 الي 13:45
احمدي رضا برنامه ريزي نگهداري و تعميرات 1396/02/19 کلاس 210 --- 16:30 الي 18
حسيني اصل سيدعلي سازه هاي بتن آرمه 1 1396/02/19 کلاس 201 --- 12 الي 15
حسيني اصل سيدعلي سازه هاي فولادي 1 1396/02/19 کلاس 201 --- 15 الي 18
کشاورز زياراني حسن تاسيسات الکتريکي و پروژه 1396/02/19 کلاس 204 --- 8 الي 10:45
کشاورز زياراني حسن تاسيسات الکتريکي و پروژه 1396/02/19 کلاس 204 --- 16 الي 18
فلاح مراد بتول انقلاب اسلامي ايران 1396/02/20 کلاس 510 --- 9:30 الي 11
ايزد پناه نجوا برنامه سازي پيشرفته (2) 1396/02/21 کارگاه 3 --- 13:45 الي 18
نصيري مجد سعيد درک و بيان محيط شهري 1396/02/24 کارگاه 1 --- 15 الي 18
حسيني اصل سيدعلي تحليل سازه ها 2 1396/02/24 کلاس 212 --- 15:30 الي 18:15
کشاورز زياراني حسن تاسيسات الکتريکي و پروژه 1396/02/24 کلاس 404 --- 8 الي 10:45
نامدار مريم اصول قطعات ماکروويودر شبکه هاي مخابراتي 1396/02/26 کلاس 403 --- 13:45 الي 16:30
نامدار مريم مدارهاي الکتريکي1 1396/02/26 کلاس 104 --- 10:45 الي 13:45
نصيري مجد سعيد درک و بيان محيط شهري 1396/02/26 کلاس 201 --- 9 الي 18
احمدي رضا برنامه ريزي نگهداري و تعميرات 1396/02/26 کلاس 210 --- 16:30 الي 18
باستاني نصيبه آزمايشگاه ميکروکنترلرها 1396/02/27 کارگاه 1 --- 16 الي 18
ايزد پناه نجوا برنامه سازي پيشرفته (2) 1396/02/28 کارگاه 3 --- 13:45 الي 18
برهليا ساسان شبکه هاي کامپيوتري 1396/02/31 کلاس 505 --- 8:30 الي 11:15 و 11:30 الي 14
احمدي رضا برنامه ريزي نگهداري و تعميرات 1396/03/02 کلاس 210 --- 16:30 الي 18
باستاني نصيبه آزمايشگاه ميکروکنترلرها 1396/03/03 کلاس 111 --- 15:30 الي 17:15
نجاتيان سونيا انسان،طبيعت،معماري 1396/03/04 کلاس 503 --- 8 الي 18
گودرزي سايه تنظيم شرايط محيطي (2) 1396/03/04 آتليه 4 --- 8 الي 12:30 کلاس 521 --- 12:30 الي 18

 

 

 

**************************************************************

***************************************************************