مقاله ها

اطلاعيه کارت ورود به جلسه امتحان

اطلاعيه کارت ورود به جلسه امتحان

دانشجويان مي توانند با مراجعه به  (سايت دانشگاه ـ امورشهريه ـ پرداخت الکترونيکي) نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام نموده و کارت ورود به جلسه امتحان خود را پرينت گرفته و براي تائيد به واحد مالي مراجعه نمايند،بديهي است از ورود دانشجوبه جلسه امتحان بدون کارت  جلوگيري خواهد شد.

صدور کارت امتحان در بازه زماني محدودي انجام مي شود.