مقاله ها

اطلاعيه کارت ورود به جلسه امتحان

قابل توجه کلیه دانشجویان(کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشد)
 
دانشجویان می توانند از تاريخ97/03/7الی 97/03/10جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان خوداقدام نمایند؛ قابل ذکر است همراه داشتن کارت با تاییدیه امور مالی در ایام امتحانات الزامی است. لذا خواهشمند است هرچه سریعتر در تاریخ مذکور نسبت به دریافت کارت خود اقدام نمایید.
 
 
 
برای دانشجویان بدهکار کارت ورود به جلسه صادر نمیگردد. 
 
 در زمان امتحانات داشتن کارت دانشجویی به همراه کارت  امتحان الزامی است