مقاله ها

چارت رشته هـا و سرفصل دروس

جدول معرفی و چارت رشته ها

دانشکده

رشته تحصیلی

چارت تحصیلی

سرفصل وزارت علوم

 

 

 

 

 

 

دانشکده برق

کارشناسی ارشد ناپیوسته برق-سیستم

دانلود

دانلود

کارشناسی ارشد ناپیوسته برق سیستم های قدرت

دانلود

دانلود

کارشناسی ارشد ناپیوسته برق-میدان

دانلود

دانلود

کارشناسی ناپیوسته مخابرات انتقال

دانلود

دانلود

 کارشناسی ناپیوسته الکترونیک

دانلود

دانلود

کارشناسی ناپیوسته ارتباطات و فناوری اطلاعات(سیستم‌های تحت شبکه)

دانلود

دانلود

کارشناسی پیوسته الکترونیک

دانلود

دانلود

کارشناسی ارشد برق مخابرات-سیستم

دانلود دانلود

 کاردانی پیوسته الکتروتکنیک-برق صنعتی

دانلود

دانلود

کارشناسی ناپیوسته برق قدرت 94

دانلود

دانلود

 کاردانی الکتروتکنیک-تاسیسات الکتریکی

دانلود

دانلود

 کاردانی پیوسته الکترونیک-الکترونیک عمومی

دانلود

دانلود

 کارشناسی کنترل گرایش ابزار دقیق

دانلود

دانلود

دانشکده

ریاضی

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

دانلود

دانلود

کارشناسی ناپیوسته آمار

دانلود

دانلود

کارشناسی ارشد ناپیوسته آمار ریاضی

دانلود

دانلود

     دانشکده

     کامپیوتر

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری دانلود دانلود
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی فناوری اطلاعات-گرایش فناوری اطلاعات دانلود دانلود
کارشناسی ارشد ناپیوسته برق سیستم های قدرت دانلود دانلود
کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی فناوری اطلاعات-گرایش تجارت الکترونیک دانلود دانلود

کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

دانلود

دانلود

کارشناسی ارشد ناپیوسته علوم کامپیوتر-سیستم های هوشمند

دانلود

دانلود

کارشناسی پیوسته علوم کامپیوتر

دانلود

دانلود

کارشناسی پیوسته کامپیوتر-نرم افزار

دانلود

دانلود

کارشناسی پیوسته کامپیوتر-نرم افزار ورودی 92

دانلود

دانلود

کارشناسی پیوسته کامپیوتر-نرم افزار ورودی 93

دانلود

دانلود

 کارشناسی پیوسته کامپیوتر-گرایش IT 

دانلود

دانلود

کارشناسی پیوسته کامپیوتر-گرایش ITورودی 93

دانلود

دانلود

کارشناسی پیوسته کامپیوتر-گرایش ITتا سال 93

دانلود

دانلود

کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر-نرم افزار

دانلود

دانلود

کارشناسی پیوسته فناوری اطلاعات IT

دانلود

دانلود

کاردانی پیوسته کامپیوتر-نرم افزار

دانلود

دانلود

دانشکده

عمران

کارشناسی ارشد ناپیوسته عمران-سازه

دانلود

دانلود

کارشناسی ارشد ناپیوسته عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب

دانلود

دانلود

کارشناسی ناپیوسته عمران-عمران

دانلود

دانلود

کارشناسی پیوسته عمران

دانلود

دانلود

کاردانی پیوسته ساختمان-کارهای عمومی ساختمان

دانلود

دانلود

کاردانی پیوسته نقشه کشی عمومی-نقشه کشی و طراحی صنعتی

دانلود

دانلود

کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری

دانلود

دانلود

کارشناسی ناپیوسته معماری

دانلود

دانلود

کارشناسی پیوسته شهرسازی

دانلود

دانلود

کارشناسی ناپیوسته اجرایی عمران

دانلود

دانلود

دانشکده مکانیک

کاردانی ساخت و تولید- ماشین ابزار

دانلود

دانلود

کارشناسی پیوسته مکانیک

دانلود

دانلود

دانشکده معماری

کاردانی پیوسته نقشه کشی - طراحی صنعتی

دانلود

دانلود

دانشکده حسابداری

 کاردانی پیوسته حسابداری94

دانلود

دانلود

 کاردانی پیوسته حسابداری تا سال 93

دانلود

دانلود

دانشکده صنایع

 مهندسی صنایع

دانلود

دانلود
ارشد صنایع گرایش_مدیریت_نوآوری دانلود دانلود