مقاله ها

جدول شهريه سال تحصيلي 96-1395 تمام مقاطع

             جدول  شهريه سال تحصيلي 96-1395 مقطع کارشناسي ارشد 
موسسه   گروه شهريه ثابت (هر نيمسال تحصيلي) شهريه متغير هر واحد شهريه هر واحد پايان نامه
نظري آزمايشگاهي و کارگاهي
موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک فني و مهندسي 8,265,625 1,545,313 4,132,813 5,156,313
موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک علوم پايه  8,265,625 1,545,313 4,132,813

5,156,313

               جدول شهريه سال تحصيلي 96-1395   مقاطع کارداني و کارشناسي  
موسسه   گروه شهريه ثابت (هر نيمسال تحصيلي) شهريه متغير شهريه دروس عملي, آزمايشگاهي و کارگاهي براي هر ساعت اجرا در هفته شهريه هر واحد پروژه در صورت وجود در برنامه آموزشي
عمومي  پايه( نظري) اصلي و تخصصي (نظري)
موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک فني و مهندسي 5,660,156 215,625 323,438 395,313 323,438 898,438
موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک علوم پايه  4,851,563 215,625 323,438 395,313 323,438 898,438
موسسه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک علوم انساني 4,492,188 215,625 323,438 341,406 269,531 898,438