مقاله ها

مدارک لازم و نحوه برطرف نمودن نقص مدرک

مدارک لازم جهت تکمیل پرونده امور دانشجویی و فارغ التحصیلی

 

نقص مدرک و نحوه برطرف کردن آن

 

نقص مدرک ممکن  در کارشناسی پیوسته و نحوه برطرف کردن آن

اصل دیپلم و اصل پیش دانشگاهی: با دریافت گواهی اشتغال به تحصیل موسسه  که کد و تاریخ معافیت قید شده باشد و ارایه به محل تحصیل قبلی و اخذ مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی.        

ریزنمرات دیپلم و پیش دانشگاهی: مراجعه به مدرسه و دریافت ریز نمره دیپلم و پیش دانشگاهی

تاییدیه پیش دانشگاهی: ارایه کپی پیش دانشگاهی و یا کپی گواهی موقت پیش دانشگاهی تنها به دفاتر پیشخوان خدمات دولت  و اقدام برای تاییدیه تحصیلی(تاییدیه تحصیلی از طرف دفاتر پیشخوان برای موسسه ارسال می­شود).

معافیت تحصیلی: با به همراه داشتن کپی پیش دانشگاهی، کپی شناسنامه و کارت ملی و دو قطعه عکس به دفتر پذیرش و فارغ التحصیلان موسسه مراجعه نموده و با تکمیل فرم مربوطه  و ارایه به دفتر پلیس +10 آبیک برای معافیت تحصیلی اقدام نمایید.

نقص مدرک ممکن  در کاردانی پیوسته و نحوه برطرف کردن آن

اصل دیپلم: با دریافت گواهی اشتغال به تحصیل موسسه  که کد و تاریخ معافیت قید شده باشد و ارایه به محل تحصیل قبلی و اخذ دیپلم    

ریزنمرات دیپلم: مراجعه به مدرسه و دریافت ریز نمره دیپلم

تاییدیه تحصیلی: ارایه کپی دیپلم و یا کپی گواهی موقت دیپلم تنها به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و اقدام برای تاییدیه تحصیلی(تاییدیه تحصیلی از طرف دفاتر پیشخوان برای موسسه ارسال می­شود).

معافیت تحصیلی: با به همراه داشتن کپی دیپلم، یک سری کپی شناسنامه و کارت ملی و دو قطعه عکس به دفتر پذیرش و فارغ التحصیلان موسسه مراجعه نموده و با تکمیل فرم مربوطه  و ارایه به دفتر پلیس +10 آبیک برای معافیت تحصیلی اقدام نمایید.

نقص مدرک ممکن  در کارشناسی ناپیوسته و نحوه برطرف کردن آن

گواهی موقت کاردانی: با دریافت گواهی اشتغال به تحصیل موسسه  که کد و تاریخ معافیت قید شده باشد و ارایه به محل تحصیل قبلی و اخذ گواهی موقت کاردانی

ریزنمرات و تاییدیه تحصیلی کاردانی: دریافت نامه اخذ مدرک پایه از موسسه و ارسال یا تحویل نامه به دانشگاه مقطع قبلی و پیگیری برای ارسال مدارک از سوی دانشگاه مقطع قبلی به موسسه

اصل مدرک کاردانی: پس از اطمینان از صدور اصل مدرک کاردانی در دانشگاه قبلی با وثیقه قراردان شناسنامه یا کارت ملی و دریافت گواهی موقت کاردانی از این موسسه و ارایه آن به دانشگاه قبلی و  نسبت به دریافت اصل مدرک کاردانی اقدام نمایید.

نقص مدرک "اصل مدرک کاردانی" مشکلی برای انجام تسویه و مراحل فارغ التحصیلی ایجاد نخواهد کرد و گواهی موقت حداکثر 2ماه پس از طی مراحل تسویه اعطا خواهد شد و  تنها زمان اعطا اصل مدرک کارشناسی، اصل مدرک کاردانی مورد نیاز می­باشد.

معافیت تحصیلی: نامه لغو معافیت که از دانشگاه مقطع قبلی دریافت شده است  به همراه یک سری کپی شناسنامه و کارت ملی و دو قطعه عکس به دفتر پذیرش و فارغ التحصیلان موسسه مراجعه نموده و با تکمیل فرم مربوطه  و ارایه به دفتر پلیس +10 آبیک برای معافیت تحصیلی اقدام نمایید.