مقاله ها

ثبت حضور و غیاب دانشجویان بصورت سیستمی

 

دانشجویان گرامی حضور و غیاب کلاسی در پایان هر روز در سیستم ثبت می­شود و به صورت سیستمی غیبت بیش از 3 جلسه در کارنامه دانشجو ثبت و در پایان ترم حذف آموزشی خواهد شد و نمره صفر منظور می­شود و مجاز به حضوردر امتحان پایان ترم نمی­باشد.