مقاله ها

حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است

قابل توجه کلیه دانشجویان

 

طبق ماده 17آیین نامه وزارت علوم مورخ24/12/93 به شماره 244759/2 حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است.

تبصره 1:اگر دانشجو در درسی بیش از 16/3 جلسات یا درجلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند، نمره آن درسصفر(0)  می‌شود‌.

تبصره 2: در شرایط خاص، حذف تمام دروس یک نیمسال تحصیلی با درخواست دانشجو(فرم حذف ترم)و تایید شورای آموزشی دانشگاه قبل از شروع امتحانات و با احتساب در سنوات تحصیلی امکان پذیر است.

تبصره3:دانشجو می تواند با رعایت مفاد تبصره 1 این ماده ، در صورت اضطرار تا دو هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال صرفا یک درس نظری را با تایید گروه آموزشی حذف کند به شرط آن که تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو کمتر از 12 واحد نشود.

                                                                                                        

 

  اداره خدمات آموزشی