مقاله ها

ثبت نام در تشکل انجمن علمی دانشجویی

دانشجویان علاقه مند به فعالیت در تشکل انجمن علمی دانشجویی، جهت ثبت نام از 24 بهمن ماه لغایت 10 اسفندماه به دفتر تشکل انجمن علمی واقع در لابی ساختمان اصلی موسسه مراجعه نمایند.