مقاله ها

کلاس های فوق برنامه

به اطلاع دانشجویانی شرکت کننده در کلاس های فوق برنامه می رساند جهت صدور گواهینامه در اسرع وقت با به همراه داشتن 2 قطعه عکس 4*3 به دفتر تشکل انجمن های علمی در ساختمان مرکزی مراجعه نمایند.

 

 

 

واحد دانشجویی و فرهنگی

مدیریت فوق برنامه