مقاله ها

متقاضی وام صندوق رفاه دانشجویی

قابل توجه دانشجویان گرامی

 

قابل توجه دانشجویان متقاضی وام صندوق رفاه:
باتوجه به استقبال متقاضیان وام و محدودیت اعتبار صندوق رفاه از مورخه95/10/27 به ثبت نام وام دانشجویی در سامانه صندوق رفاه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

مدیر دانشجویی وخدمات رفاهی