مقاله ها

فرم های آموزشی

 

فرم جذب هیئت علمی

دریافت فایل

فرم درخواست انتقال

دریافت فایل

فرم درخواست حذف ترم

دریافت فایل

فرم درخواست معرفی به استاد

دریافت فایل

فرم معادل سازي دروس

دریافت فایل

فرم درخواست مرخصی تحصیلی

دریافت فایل

فرم حذف اضطراری    

دریافت فایل

فرم انصراف

دریافت فایل

دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه 

دریافت فایل

فرم پرپوزال کــارشناسی

 دریافت فایل

فرم گزارش نهائی درس کارآموزی

دریافت فایل

 

آئین نامه آموزشی

دریافت فایل