مقاله ها

رشته های تحصیلی دانشگاه

مقطع

نام رشته

کارشناسي ارشد

1-    آمار

2-    مهندسي برق- قدرت

3-    مهندسي برق - مخابرات

4-    رياضي کاربردي

5-    مهندسي عمران سازه

6-    علوم کامپيوتر

7-    علوم کامپيوتر-علوم تصمیم و مهندسی دانش

8-    مهندسي عمران- مهندسي و مديريت منابع آب

9-    مهندسي کامپيوتر- نرم افزار

10-    مهندسي فناوري اطلاعات - تجارت الکترونيکي

      11-  مهندسي فناوري اطلاعات - فناوري اطلاعات (IT)

12- مهندسي کامپيوتر معماري سيستمهاي کامپيوتر

13-    مهندسی صنایع - مدیریت نوآوری و فناوری

 

کارشناسي پيوسته

12-مهندسي شهرسازي

13-علوم کامپيوتر

14-مهندسي فناوري اطلاعات IT

15-مهندسي عمران –عمران

16-مهندسي الکترونيک

17-مهندسي کامپيوتر

18- مهندسي صنايع

19-مهندسي مکانيک

20- حسابداري

کارشناسي ناپيوسته

21-مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوتر

22-مهندسي تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات ict– سيستمهاي تحت شبکه

23-مهندسي تکنولوژي مخابرات – انتقال

24-مهندسي تکنولوژي الکترونيک

25-مهندسي اجرايي عمران

26-مهندسي تکنولوژي برق – قدرت

27-ايمني صنعت و محيط کار

28-کنترل و ابزار دقيق

29-معماري

30-مهندسي تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات ict– مديريت 

31-مهندسي تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات ict– داده

32-مهندسي شهرسازي

 

کارداني ناپيوسته

 

33-مخابرات ارتباط داده

 

کارداني پيوسته

34-الکترونيک- الکترونيک عمومي

35-الکتروتکنيک- تاسيسات الکتريکي

36-نقشه کشي معماري - معماري

37-کامپيوتر - نرم افزار کامپيوتر

38-نقشه کشي عمومي – نقشه کشي و طراحي صنعتي

39-ساختمان – کارهاي عمومي ساختمان

40-الکتروتکنيک – برق صنعتي

41-نقشه برداري- نقشه برداري

42-حسابداري بازرگاني – حسابداري

43-ساخت و توليد- قالبسازي

44-ساخت و توليد – ماشين افزار

45-راديو و تلويزيون

 

   رشته هاي کارداني آمار- کارشناسي ناپيوسته آمار-کارداني سخت افزارکامپيوتر حذف گرديد.