مقاله ها

تقویم آموزشی سال تحصیلی 97-1396

تقویم آموزشی سال تحصیلی 97-1396 نيمسال اول 97-96 نيمسال دوم 97-96 نيمسال تابستان 97-96
شروع انتخاب واحد 96/6/6 96/11/7 97/4/12
پايان انتخاب واحد 96/6/9 96/11/9 97/4/13
شروع کلاسها 96/6/25 96/11/14 97/4/16
شروع حذف و اضافه 96/7/3 96/11/24 -
پايان حذف و اضافه 96/7/5 96/11/25 -
شروع حذف اضطراري و حذف ترم 96/9/1 97/2/1 -
پايان حذف اضطراري و حذف ترم 96/9/30 97/3/3 -
پايان کلاسها 96/10/14 97/3/17 97/5/25
ارزشيابي اساتيد و دريافت کارت امتحان 96/9/18 97/2/22 97/5/15
شروع امتحانات 96/10/16 97/3/19 97/5/27
پايان امتحانات 96/11/2 97/4/4 97/6/4
آخرين مهلت ثبت نمرات توسط اساتيد 96/11/5 97/4/7 97/6/8