مقاله ها

برنامه حضور اعضاء دانشگاه

hz

روزهای حضور اعضای دانشکده ها در ترم 951

ردیف

نام دانشکده

نام و نام خانوادگی

ایام هفته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

1

برق

آقای دکتر ترابی(پنجشنبه)

 

 

 

 

 

*

آقای کشاورز(یکشنبه تا سه شنبه-پنجشنبه )

 

*

*

*

 

*

خانم حاتمی( دوشنبه –سه شنبه-چهار شنبه)

 

 

*

 

 

 

آقای دکتر جوزی(یکشنبه تا چهارشنبه)

 

*

*

*

*

 

2

کامپیوتر و فناوری اطلاعات

آقای رشتیان (یکشنبه تا پنجشنبه )

 

 

*

*

*

*

خانم کریمی (یکشنبه – سه شنبه-پنجشنبه )

 

*

 

*

 

*

3

عمران و معماری

آقای دکتر محمدشوره (پنجشنبه)

           
آقای دکتر شاهرخی ( پنجشنبه)           *

آقای جمشیدی ( دوشنبه - پنجشنبه)

 

 

 

 

 

*

خانم نجاتی (یکشنبه-دوشنبه- پنجشنبه)

           

4

ریاضی و علوم کامپیوتر

خانم دکترقراخانلو(یکشنبه-دوشنبه چهارشنبه)

 

*

 

 

 

 

خانم شاه بیک (یکشنبه-سه شنبه-پنجشنبه)

 

*

 

 

 

*

5

مکانیک

آقای دکتر جم(پنجشنبه)

           
6

گروه عمومی

خانم فریدونی ( سه شنبه )

 

 

 

 

 

 

7

گروه تربیت بدنی

خانم زینب حسینی (تمام ایام هفته بجزشنبه )

 

*

*

*

*

*

8 صنایع آقای دکتر محمودی