هیئت تحریریه

 

هیئت تحریریه:

 

دکتر اسد ا... آسرایی :

گروه ریاضی، دانشیار دانشگاه گیلان

دکتر فرزاد اسکندری :

گروه علوم ریاضی و رایانه، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر یحیی تابش :

گروه علوم ریاضی، استادیار دانشگاه صنعتی شریف

دکتر فاطمه رستمی :

گروه مهندسی عمران مؤسسه‌ی غیاث الدین جمشید کاشانی

دکتر محمدرضا محمدی شوره:

گروه مهندسی عمران مؤسسه‌ی غیاث الدین جمشید کاشانی

دکتر حسین تیموری :

گروه علوم ریاضی، استادیار مؤسسه‌ی غیاث الدین جمشید کاشانی

دکتر محمد قدسی :

گروه مهندسی کامپیوتر، استاد دانشگاه صنعتی شریف

دکتر علی نقی مشایخی :

گروه مدیریت و اقتصاد، استاد دانشگاه صنعتی شریف

دکتر نظام االدین مهدوی امیری :

گروه علوم ریاضی، استاد دانشگاه صنعتی شریف

دکتر بهمن مهری :

گروه علوم ریاضی، استاد مؤسسه‌ی غیاث الدین جمشید کاشانی

دکتر سیما نقی زاده :

گروه ارزشیابی آموزشی، استادیار مرکز مطالعات تحقیقات و ارزشیابی آموزشی

دکتر علی نیکخو :

گروه مهندسی عمران، استادیار مؤسسه‌ی غیاث الدین جمشید کاشانی