چشم انداز

 چشم انداز موسسه عبارتست از:
 

توسعه  یک دانشگاه صنعتی و فن کار آفرین با تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر و ارائه راهکارهای پژوهشی کاربردی در صنایع
 

اهداف کلان موسسه : 


- فعالیت های آموزشی در راستای توسعه نیروی انسانی متخصص و ماهر
 

- فعالیت های پژوهشی در راستای پیشبرد مرزهای دانش با تاکید بر جنبه های کاربردی
 

- توسعه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
 

- توسعه امور فرهنگی در راستای توسعه و ترویج علم و فناوری