چشم انداز


چشم انداز  دانشگاه عبارتست از:
توسعه  یک دانشگاه صنعتی و فن کار آفرین با تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر و ارائه راهکارهای پژوهشی کاربردی در صنایع
 

اهداف کلان دانشگاه: 


- فعالیت های آموزشی در راستای توسعه نیروی انسانی متخصص و ماهر

- فعالیت های پژوهشی در راستای پیشبرد مرزهای دانش با تاکید بر جنبه های کاربردی

- توسعه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

- توسعه امور فرهنگی در راستای توسعه و ترویج علم و فناوری