رشته های تحصیلی دانشگاه

 

دانشکده

مقطع تحصیلی

نام رشته

کد رشته

دانشکده برق و کامپیوتر

کارداني

سخت افزار کامپيوتر

11113

کارداني پيوسته

نرم افزار کامپيوتر

13221

کارداني پيوسته

کامپيوتر _ نرم افزار کامپيوتر

12112

کارداني پيوسته

کامپيوتر نرم افزار

13223

کارشناسي

مهندسي کامپيوتر

13208

کارشناسي

مهندسي کامپيوتر_فناوري اطلاعات

11138

کارشناسي

مهندسي کامپيوتر_نرم افزار

11139

کارشناسي

مهندسي فناوري اطلاعات

11126

کارشناسي

مهندسي کامپيوتر_نرم افزار 92

11116

کارشناسي ناپيوسته

علمي_کاربردي نرم افزار کامپيوتر

11114

کارشناسي ناپيوسته

مهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوتر

11115

کارشناسي ارشد ناپيوسته

مهندسي کامپيوتر_معماري سيستم هاي کامپيوتري

13199

کارشناسي ارشد ناپيوسته

مهندسي کامپيوتر_نرم افزار

13116

کارشناسي ارشد ناپيوسته

مهندسي فناوري اطلاعات

13233

کارشناسي ارشد ناپيوسته

مهندسي فناوري اطلاعات_تجارت الکترونيکي

13200

کارشناسي ارشد ناپيوسته

مهندسي فناوري اطلاعات_فناوري اطلاعات(IT)

13201

کارداني

علمي کاربردي مخابرات _ ارتباط داده‌ها

11121

کارداني

علمي_کاربردي ارتباطات و فناوري اطلاعات(ICT)

11123

کارداني پيوسته

الکترونيک_راديو و تلويزيون

12120

کارداني پيوسته

الکتروتکنيک_برق صنعتي

12116

کارداني پيوسته

الکتروتکنيک_تاسيسات الکتريکي

12111

کارداني پيوسته

الکترونيک_ الکترونيک عمومي

12110

کارشناسي

مهندسي برق

11141

کارشناسي

مهندسي برق_الکترونيک

11129

کارشناسي ناپيوسته

ايمني صنعتي و محيط کار

11134

کارشناسي ناپيوسته

مهندسي تکنولوژي کنترل _ ابزار دقيق

11132

کارشناسي ناپيوسته

مهندسي تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات ICT- سيستمهاي تحت شبکه

11124

کارشناسي ناپيوسته

مهندسي تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات(ICT)-داده ها

13203

کارشناسي ناپيوسته

مهندسي تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات(ICT)-مديريتICT

13204

کارشناسي ناپيوسته

مهندسي تکنولوژي الکترونيک

11125

کارشناسي ناپيوسته

مهندسي تکنولوژي برق _ قدرت

11130

کارشناسي ناپيوسته

مهندسي تکنولوژي مخابرات_ انتقال

11122

کارشناسي ارشد ناپيوسته

مهندسي برق _ سيستم هاي قدرت

13118

کارشناسي ارشد ناپيوسته

مهندسي برق _ مخابرات (ميدان)

13110

کارشناسي ارشد ناپيوسته

مهندسي برق _ مخابرات سيستم

13112

دانشکده صنایع و مدیریت

کارداني پيوسته

حسابداري بازرگاني _ حسابداري

12117

کارشناسي

حسابداري

13207

کارشناسي ارشد ناپيوسته

آمار رياضي

13119

کارشناسي ارشد ناپيوسته

رياضي کاربردي

13111

کارشناسي

مديريت بازرگاني

13234

کارشناسي

مديريت صنعتي

13235

کارشناسي

مهندسي صنايع

11137

کارشناسي ارشد ناپيوسته

مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فناوري

13239

کارداني

آمار

10101

کارشناسي

علوم کامپيوتر

10012

کارشناسي

علوم کامپيوتر 88

10011

کارشناسي ناپيوسته

آمار

10102

کارشناسي ارشد ناپيوسته

علوم کامپيوتر

13114

کارشناسي ارشد ناپيوسته

علوم کامپيوتر _نظريه محاسبات

13115

کارشناسي ارشد ناپيوسته

علوم تصميم و مهندسي دانش

13231

دانشکده عمران و مکانیک

کارداني پيوسته

ساختمان_کارهاي عمومي ساختمان

12115

کارشناسي

مهندسي عمران

11128

کارشناسي ناپيوسته

مهندسي اجرايي عمران

11131

کارشناسي ناپيوسته

مهندسي تکنولوژي عمران_عمران

11127

کارشناسي ارشد ناپيوسته

مهندسي عمران گرايش مديريت منابع آب

13237

کارشناسي ارشد ناپيوسته

مهندسي عمران_سازه

13113

کارشناسي ارشد ناپيوسته

مهندسي عمران_مهندسي و مديريت منابع آب

13117

کارداني پيوسته

ساخت و توليد_قالبسازي

11133

کارداني پيوسته

ساخت و توليد_ماشين ابزار

12119

کارشناسي

مهندسي مکانيک

11135

کارداني پيوسته

علمي کاربردي نقشه برداري

12118

کارداني پيوسته

نقشه کشي عمومي_نقشه کشي و طراحي صنعتي

12114

کارداني پيوسته

نقشه کشي معماري _ معماري

12113

کارداني پيوسته

تقشه کشي و طراحي صنعتي

13225

کارشناسي

مهندسي شهرسازي

11140

کارشناسي

مهندسي معماري

13232

کارشناسي ناپيوسته

علمي_کاربردي معماري

11136

کارشناسي ناپيوسته

مهندسي شهرسازي

13202

 

 

اخبار معاونت آموزش‌ و‌ تحصیلات‌ تکمیلی