آیین نامه ها و فرم های پژوهشی


عنوان
دانلودها
فرم شماره 1 : فرم درخواست برگزاری کارگاه و سمینار
فرم شماره 1 : فرم درخواست برگزاری کارگاه و سمینار
فرم پرپوزال کارشناسی
فرم پرپوزال کارشناسی
فرم شماره 2 : درخواست حمایت از پروژه های پژوهشی
فرم شماره 2 : درخواست حمایت از پروژه های پژوهشی
فرم شماره 3 : درخواست تالیف و ترجمه
فرم شماره 3 : درخواست تالیف و ترجمه
آیین نامه پاداش فعالیت پژوهش
آیین نامه پاداش فعالیت پژوهش
اخبار معاونت پژوهش و فناوری